کافه رستوران مشروطه

در صورت مراجعه بدون خریـــد و دریافت کـــد، از تخفیف بهره مند نخواهید شد.

 

 لطفا، در صورتیکه امکان پرداخت اینترنتی برایتان فراهم نیست

مبــلغ این تخفیـف را به شـماره کـــــارت زیر واریز نمایید و سپس

با پشــتیبانی خرید کارت به کارت به شــماره ۹۱۰۰۴۱۴۲-۰۳۵

تماس بگیرید تا خرید شما ثبت شود

شماره کارت: ۵۰۲۲۲۹۱۰۵۳۶۱۱۳۶۲  –  بنام حامد برزگری


– منظور از منوی باز چیست؟

– توجه ۱: هر تخفیف برگ قابل استفاده در همان روز خرید

-توجه ۲: هر تخفیف برگ ویژه یک نفر و سفارش یک غذای اصلی